Vedomá zmyselnosť I. (Conscious Sensuality I)

Viac o workshope

  • utorok | 4. June 2019 to nedeľa | 9. júna 2019
  • 18:00 - 15:00

Retreat Vedomá zmyselnosť s Robertom Silberom
4.06-9.06.2019 LOVINKA

Vedomá zmyselnosť

Môže nám vedomá zmyselnosť priniesť prebudenie do nášho života a vzťahov?
Ako môže vedomá zmyselnosť a sexualita podporiť všetky aspekty nášho života a osobný rast?

A čo to vlastne vedomá zmyselnosť je?
Vedomá zmyselnosť je používanie zmyslov k tomu, aby sme sa stali viac vedomými.
Nezameriava sa len na sexualitu, avšak tá je kľúčovým aspektom vedomej zmyselnosti.
Práve v sexualite zažívame najintenzívnejšie telesné pocity a emócie v živote. Vedomým preskúmavaním svojich zmyslov a sexuality kultivujeme umenie, ako používať potešenie pre
dosiahnutie väčšieho porozumenia, súcitu, empatie a lásky.
Na retreate pod názvom Vedomá zmyselnosť s Robertom Silberom si prejdeme rituálmi pre väčšie uvedomenie si tela, emócií a komunikačných schopností. Robert nám predstaví rôzne
formy meditácie, ktoré nám pomôžu zvýšiť našu sebareflexiu, cestou pozorovateľa, uvoľnenia emócií a uvedenia energie do pohybu.

Zameriame sa na prítomnosť a tým vytvoríme priestor na to, čo sa objaví namiesto automatického používania dogiem a ideológií.
Preskúmame neverbálne vzťahové praktiky na vytvorenie intimity a rozvinutia vlastnej autenticity, cítenia a prirodzenosti.

Poukážeme na komunikáciu, ktorá je zameraná na LÁSKU, DÔVERU a POROZUMENIE.

Integrujeme verbálnu a neverbálnu komunikáciu do praxe, kde sa naučíme, ako vytvárať vzťah so sebou samým a s ostatnými.

Je to pozvánka pre potešenie, liečenie a uvoľnenie. Pre individuálny rast a rozvoj spoločnosti, ktorá podporuje planétu a naše deti.
Cieľom retreatu je rozšíriť sa do väčšej lásky, súcitu a pochopenia ľudskej prirodzenosti.

Rozvíjať seba a svet okolo seba v súlade s naším duchovným zámerom.

Významnou časťou je rozvoj schopností uvoľniť strach, hanbu a vinu, čím vstúpime do prítomnosti a svojej sily.
Budeme praktizovať rituály, ktoré využívajú sexuálnu energiu, dotyk, meditáciu a komunikáciu. Zameriame sa na prehĺbenie našej schopnosti vytvárať, integrovať a absorbovať sexuálnu životnú energiu.

Môžete sa prihlásiť spolu s partnerom, ale to nie je to nutné a môžete sa zúčastniť aj ako jednotlivec. Všetky orientácie a pohlavia sú vítané.

Kto je Robert Silber?

Okrem toho, že je zakladateľom ICS – Institute for Conscious Sensuality (Inštitút pre vedomú zmyselnosť), je Robert tiež členom International School of Temple Arts (Medzinárodnej školy chrámového umenia) a pracoval s mnohými ďalšími učiteľmi posvätnej sexuality po celom svete. Je certifikovaným masérom ponúkajúcim prácu s telom, ktorá spája prvky havajskej masáže lomi lomi, thajskej masáže, kranio-sakrálnej terapie a techniky pelvic release (uvoľňovanie panvy) do hlboko posilňujúceho a transformačného procesu. Ponúka tiež koučing vedomej zmyselnosti, výcviky a mentoring po telefóne / emaile / osobne.

Je milovníkom prírody, dobrovoľníckym záhradníkom pre vzdelávanie verejnosti a Robertom Kennedym Jr. bol menovaný Riverkeeperem (členom neziskové organizácie pre ochranu rieky Hudson ako zdroja pitnej vody pre New York). Pracoval na poli environmentálneho aktivizmu, politicky sa angažoval v Sierra Clubu pre ochranu životného prostredia, je certifikovaným permakultúrnym dizajnérom a spoluzakladateľom La’akea Community, centrá pre vedomý komunitný život a environmentálne vzdelávanie na Havaji. V minulosti sa venoval zen-budhistickej meditácii, joge, re-evaluačnému poradenstvu a nenásilnej komunikácii.

Tieto aspekty prepojil vytvorením Institute for Conscious Sensuality (ICS, Inštitútu pre vedomú zmyselnosť), kde poskytol rámec pre zmyselný život zahŕňajúci krásne priestory, permakultúrne záhrady, udržateľný spôsob života, duchovnú kultiváciu a čo je možno najdôležitejšie: komunitu založenú na vedomej komunikácii a vedomom praktizovaní intimity.

Nový „domov“ Inštitútu sa na Havaji rozvíja na 25 akroch (asi 10 ha) krásne pôdy neďaleko pláže. Okrem ICS bude na týchto 25 akroch tiež eko-dediny s niekoľkými domami a budú sa tu organizovať permakultúrne workshopy a aktivity udržateľného poľnohospodárstva.

Odtiaľto Robert cestuje do zahraničia viesť workshopy, výcviky a rôzne akcie. Napísal knihu o vedomej zmyselnosti, vedomej komunikácii a trvalej udržateľnosti. Robertova stránka: conscioussensuality.com

ORGANIZÁTOR: Katika Legátová 0903 511 581
PRIHLÁŠKY cez stránku: liecivatantra.sk, email: liecivatantra@gmail.com

CENA RETREATU: 328€
CENA ZA UBYTOVANIE A CELODENNÚ VEGÁNSKU STRAVU: 33€/deň

What is Conscious Sensuality? What are the practices that bring greater awareness and pleasure into our lives and our relationships? How can sensuality and sexuality support all aspects of our lives anour development as human beings?

In this course participants will learn tools, practices and rituals for greater body awareness, emotional awareness, and communication skills. We will introduce different forms of meditation that increase
witnessing capacity and self-reflection as well as forms of emotional release and ways to generate and move energy.

We will learn archetypal touch forms that support a tantric- wave form of orgasm and immersion in the parasympathetic nervous system. We will cultivate presence and timelessness within our ritualsand hold space for whatever emerges without adherence to dogma or ideology.

We will also be exploring other non-verbal tantric relating practices to create intimacy and to practice being seen in our more authentic, feeling and soulful natures. We will practice the alchemical art of
shamanic witnessing which involves being seen in our vulnerability and supporting our intimate companions to transform emotions that cause separation and deepen connection, intimacy and tantric
union.

We will share the key interpersonal communication forms and approaches that support love, trust and understanding in our relationships. We will integrate verbal and non-verbal communication in practice sessions as we learn how to create a powerful connection to ourselves and to others.

We invite in pleasure, for healing, for release, for ecstasy, for humanness and imperfection, for individual growth and development of community that supports the planet and children. This course
aims to enhance your ability to expand into greater love,compassion and insight into human nature and increase your ability to develop your capacity for shifting yourself and the world around you in
accordance to your sacred intentions.

A significant part of the course is developing the ability to release fear, shame, and guilt and step into our power, presence and pleasure. We will practice authentic relating from a place of witnessing non-attachment while speaking and honoring our boundaries and desires. We will practice rituals that utilize erotic energy, sensual touch, meditation, communication, and a focus on deepening our ability to generate, integrate and absorb erotic life-force energy.

A key aspect of this course is to immerse ourselves in shared techniques and modalities so that we can realize the essence behind the forms without attachment to the forms. Participants are at choice at all moments and encouraged to seek the choices and responses that best serve their authentic interests.
Attention will be placed on learning how to access the level of intimacy that is most appropriate between people with awareness that this will shift and change over time.

If you wish you may register with a partner as many of the exercises will be done with a partner but this is not necessary and you can attend as a single. We usually have a good mix of singles and
couples. If you register with a partner you can stay with the same partner for all exercises or switchand rotate according to desire. Same gender/sex couples are explicitly encouraged and invited.
LGBTQPZ.

*Course Content*

-3 stage Communication Process/Emotional release/Communication for connection rituals/Decision-
Making
-3 Keys – Breath, Sound and Movement
– Yoga, Dance, Archetypal Movements, etc.
-Wheel of Consent
-Tantric Waveform Touch rituals incorporating /Lomi, Thai, Pelvic release,, cranial sacral – with
demonstrations and practice
-Self-Love/Touch/Pleasure rituals
-Neurological re-patterning/Shamanic Journeying
-Meditation forms/Masculine and Feminine

Who is Robert Silber?

In addition to founding the Institute for Conscious Sensuality (ICS) and the Hawaii Tantra Festival,
Robert teaches with many of the leading sacred sexuality teachers around the world. He is a licensed
massage therapist giving bodywork that incorporates the elements of lomi lomi, thai, cranial sacral and
pelvic release techniques in a process that is deeply empowering and transformative. He also provides
conscious sensuality coaching, trainings and mentoring via phone/email/in person. He is a nature
lover, master gardener, and was appointed by Robert Kennedy, Jr. as a Riverkeeper. He has worked in
the fields of environmental activism, political organizing with Sierra Club, is a certified permaculture
designer and co-founded La’akea Community, an intentional community and environmental education
center in Hawai’i. He has a background in Zen Buddhist meditation, yoga, Re-Evaluation Counseling,
and Non-Violent Communication. He brought these aspects together in creating the Institute for
Conscious Sensuality (ICS), where he provided a framework of sensual living involving beautiful
spaces, permaculture gardens, sustainable living, spiritual cultivation, and perhaps most importantly –
a community grounded in conscious communication and intimacy practices. The new home of the
Institute is at Lolia Place which is developing on 25 beautiful acres near the beach in Hawaii. In
addition to ICS, the 25 acres will have a small neighborhood of homes in the ecovillage and will host
permaculture workshops and sustainable agriculture activities. From this location, Robert is traveling
internationally to lead workshops, trainings and events. He is currently finishing a book on conscious
sensuality, community and sustainability.

What is Conscious Sensuality?

As we use the term, Conscious Sensuality is the practice of utilizing our senses to become more conscious. It is not focused just on sexuality. But sexuality is a key aspect of Conscious Sensuality
because in sexuality we experience some of the most intense sensations and emotions in our lives. By exploring our sensuality and sexuality consciously we are practicing the art of using pleasure for the purpose of greater understanding, compassion, empathy and love.