Autentický hlas – Slovanské piesne s Oľgou Kozłowskou

Viac o workshope

  • piatok | 4. September 2020 to nedeľa | 6. septembra 2020
  • 15:00 - 16:00

ENGLISH BELOW 🙂

Autentický Hlas a Slovanské piesne
s Olga Lidia Kozłowska (PL)

* KEDY: 4-6 September 2020 (tri dni workshopu)
ŠTART piatok o 15:00 – KONIEC nedeľa o 16:00

* MIESTO: Slovensko, Lovinka, Cinobaňa
* JAZYK: Angličtina so slovenským prekladom
* INFO & REGISTRÁCIA:
mailom na zvukopriestor@gmail.com
subject: „Authentic Voice“

CENA KURZU:
Early bird (do 15.8), Študenti, znížená cena: 130€
Štandard (po 15.8): 150€
Sponzor: 170€

JEDLO A UBYTOVANIE sú zabezpečené.

Ak cítite silné volanie prísť na workshop, ale súčasná situácia Vám to nedovoľuje, napíšte nám. Pre všetkých, ktorých postihla Corona kríza sme otvorili možnosť zaplatiť zníženú sumu 130€.

Pri prihlásení sa platí záloha 70€ na účet:
SK0683300000002100580187
Záloha je v prípade neúčasti nevratná
.
Cena sponzor je pre tých, ktorí chcú podporiť tento workshop vyššou sumou.

Workshop Autentický Hlas je pre tých, ktorí sa chcú stretnúť prostredníctvom hlasu a piesní. Budete mať priestor objaviť svoju jedinečnú hlasovú identitu zrkadlením vašej prítomnosti cez váš hlas. Dosiahneme to tak, že sa uzemníme v našom tele pomocou dychu a pohybu, budeme sa hrať s rytmami a melódiami. Estetika bude len vedľajším javom, nie cieľom. Budeme používať techniky, ktoré nám pomôžu a nebudú nás obmedzovať. Metóda Authentic Voice ( Autentický Hlas) je vytvorená Olgou Lidiou Kozlowskou.

Mnohohlasová (polyfonická) súzvučnosť, ale aj jej opak sú pre nás výzvou, aby sme sa s nimi stretli v hlbokom načúvaní. Slovanské piesne sú prostriedkom emócií a nadčasových príbehov. Práve s týmito príbehmi sa prepojíme prostredníctvom nášho vlastného tela a okolitého prostredia.

PRÍĎ, AK CHCEŠ:
* zažiť a vyjadriť seba prostredníctvom svojho hlasu
* zanechať to, čo „by malo byť“ a objaviť autenticitu a sviežosť
* viacej dôverovať sebe a svojmu hlasu
* spievať tradičné slovanské piesne
* zažiť pocit podpory a radosti nielen zo spoločného spevu, ale
aj zo sólo spevu
* vyvážiť efektívne techniky s hlbším pochopením povahy hlasu
* naučiť sa jednoduché nástroje na prácu s hlasom, ktoré môžeš používať aj doma

Keď spievame
Spievame prítomnosťou.
Dovoľujeme pulzu života vstúpiť do spievaného tónu.
Spolu s našimi srdcami, ušami, kožou, chodidlami, perami
sme väčší než si myslíme.
Čím hlbšie dôverujeme, tým viac
sme naladení.
Počúvaním každého jedného zvuku vo svete
sa upevňujeme do vibrujúcej reality.
Každá pieseň je pre vás pozvaním na to, aby ste žili.

ODPORÚČANIA:
Všetko, čo potrebujete je túžba prísť a vykročiť na Cestu Hlasu. Nemusíte sa pripravovať, alebo „vedieť spievať“. Budeme sa pohybovať a pracovať naboso, alebo ležať na zemi.

OLGA LIDIA KOZŁOWSKA (Poľsko)
Psychologička, speváčka, trénerka, ktorá sa zameriava na hlasové praktiky a podporu skupiny.
Práca s rôznymi skupinami jej dáva možnosť uvedomiť si dôležitosť každodennej starostlivosti o hlas. Je to jej celoživotná vášeň. Prácu s hlasom nevníma ako narábanie s určitým nástrojom, ale preciťuje ju holistickým – celostným spôsobom. Hlasovým workshopom sa venuje od roku 2011. Má skúsenosti s tradičným slovanským a gregoriánskym spevom, spievaním chorálov a improvizačným spevom. Absolvovala kurz „Processwork training“ (A.&A. Mindell)
V súčasnosti sa zúčastňuje na profesionálnych tréningoch Core Energetics (systém psychoterapie, orientovanej na telo).
Jej projekty: Authentic Voice & Droga Glosu (Autentický Hlas & Cesta Hlasu)

Olginými hlavnými učiteľmi sú Frank Kane, Natalia Polovynka, Emma Bonnici, Amit Carmeli, Kristin Linklater, Lane Arye. Pracovala 9 rokov s kontaktnou improvizáciou.

Workshop je limitovaný na 20 osôb.

Tešíme sa na stretnutie s vami 🙂
*

AUTHENTIC VOICE & traditional Slavic songs
with Olga Lidia Kozłowska

* DATE: 4 – 6 september 2020 (long weekend!)
START Friday at 15:00 – END Sunday at 16:00

* PLACE: Slovakia, Lovinka, Cinobaňa
* LANGUAGE: English with Slovak translation
* INFO & REGISTRATION:
MAIL – zvukopriestor@gmail.com
subject: „Authentic Voice“

PRICE FOR WORKSHOP:
Early bird / Student (until 15th August): 130€
Standard: 150€
Sponsor: 170€

We have created the possibility to pay a reduced amount of 130 € to everybody affected by current Corona crisis. Make sure to contact us.

70€ is paid at the registration as no return advance payment.
SK0683300000002100580187

Sponsor price for those who want to support this workshop paying more than the standard price is.

Authentic Voice session is for those who want to meet through voice and songs. It is the space to discover your unique vocal identity by mirroring your presence through your voice. We go there by grounding in the body through breath and movement, playing with rhythms and melodies. Aesthetics will be a side effect, not the goal. Techniques will help us, not stop us. The Authentic Voice approach is being developed by Olga Lidia Kozłowska since 2011.

Polyphonic harmonies and disharmonies are an invitation for us to meet in deep listening. Slavic songs are vehicles of emotions and universal stories. We will connect to these stories through our own bodies and surrounding.

COME IF YOU WANT TO
* experience and express your life through your voice
* leave what “should be” and explore what is authentic and
fresh
* trust yourself and your voice more
* sing Slavic traditional songs
* feel the support and joy of singing together and solo
* balance effective techniques with deeper understanding of the
nature of voice
* learn simple tools to work with voice that you can take home

when singing
we are singing presence
allowing the pulse of Life
available to current tone
with our hearts ears skin feet lips
we are bigger than we think
the deeper we trust the more we are
already tuned
hearing every sound in the world
we root into vibrant reality
every song is an invitation
for you to live

REQUIREMENTS
All you need is your desire to come and take one more step on the Way of the Voice. You don’t have to read notes or „know how to sing“. We will move, work barefoot and sometimes lay down.

OLGA LIDIA KOZŁOWSKA (Poland)
A psychologist, singer, trainer and coach, focussed on voice practice and group facilitation. Working with different kinds of groups gives her the opportunity to experience the importance of taking everyday care of the voice. It is her lifelong passion. She looks at voicework in a holistic way, not only as just a tool. Olga has been leading vocal workshops since 2011. She has experience in traditional Slavic and Georgian singing, choral singing, as well as improvisation. She has done Processwork training (A.&A. Mindell). Currently she is finishing the Core Energetics body psychotherapy professional training. Her projects: Authentic Voice & Droga Głosu.

Olga’s main teachers: Frank Kane, Natalia Polovynka, Emma Bonnici, Amit Carmeli, Kristin Linklater, Lane Arye. She has also done 9 years of Contact Improvisation.

The workshop is limited to 20 participants.

Happy to meet you there!