CALL of the HEART / Volanie SRDCA with / so ZOLA Dubnikova

Viac o workshope

  • streda | 12. July 2017 to nedeľa | 16. júla 2017
  • 18:00 - 14:00

!!! FOR ENGLISH VERSION, PLEASE SCROLL DOWN THE PAGE !!!

VOLANIE SRDCA – cesta Holistického Jazyka Tanca so Zolou Dubnikovou na Slovensku, 4 – dňový intenzívny workshop v lone Slovenskej prírody:

Je Cesta Tanca, v ktorej sa prelínajú súčasná veda o telesnosti, energetika pohybu, dych, rituál a cvičenia mystických tancov východných krajín preliatych časom a svetmi. Prelínajú sa v nej vnútorné cvičenia, silové tanečné frekvencie a inovatívne posvätné pohyby. Vydáme sa na cestu k otvoreniu nášho Srdca, spojeniu s našim Lonom, so Zemou a našim Hlasom/Dychom. Uvoľníme zastavené energie a posilníme vnútornú Silu. Tieto mocné pohyby a cvičenia otvoria naše telá a srdcia väčšej jemnosti, vznešenosti a sile nášho potenciálu. Vďaka kombinácií spomaleného načúvania nášho vnútra, dychu a práce so zámerom a oslobodzujúcim pohybom, prinesieme náš zámer do fyzického sveta, zasadíme semienka našich snov, našej najhlbšej misie do každej bunky nášho tela.

Počas tejto cesty tanca sa tiež zameriame na pohyby, ktoré otvárajú srdce inšpirované Sufijskou mystikou, klasickými Perzskými pohybmi, meditáciami v točení dervišov z celého sveta a súčasným posvätným tancom. Pohyby vedúce k spojeniu s našim centrom a koreňmi a prepojeniu so Zemou nám dávaj slobodu, uzemnenie a možnosť, pustiť všetko, „lietať“ a spraviť z nášho tanca dar venovaný láske. Všetky cvičenia nás budú viesť k opusteniu nášho ega v duchu Sufijskej tradície ponechajúc tanec aby nás viedol, alebo aby nami doslova prenikol. Tancovaním zo srdca si spomíname na božskú lásku a načúvaním sluchom oddanosti vyživíme našu ženskú dušu.

Holistický Jazyk Tanca (Holistic Dance Lagnuage) –
Práca Zoly Dubnikovej je založená na mnohoročnom ponorení sa do kultúrnych a tradičných tanečných foriem, avšak všetky jej semináre a workshopy obsahujú špeciálny jazyk presahujúci akúkoľvek kultúru a dobu. Príjemné stelesnenie, jemná reč tela, rituálne pohyby a vnútorná alchýmia sú základné prvky Holistického Jazyka Tanca. Ten, aj keď založený na starodávnej tradícii, je doplnený o súčasné poznatky o telesnosti, prepojený s medicínou pohybu a vnorený do posvätnosti tanca. Je to unikátny tanečný jazyk , ktorý oživuje naše zabudnuté schopnosti a dáva telu príležitosť si na všetko spomenúť. Zolina práca prináša silu kompletnej transformácie a podpory komunikácie priamo k našim srdciam.

O lektorke:
Zola Dubnikova – prepája posvätný tanec, pohybovú terapiu, súčasnú vedu o tele, majstrovské formy, povedomie o tele a rituály svojim jedinečným spôsobom, ktorý nazýva „Holistický Jazyk Tanca“. Jej rozsiahle vzdelanie spojené s absolútnou oddanosťou tancu ako extatickej spirituálnej ceste dali základ zrodu unikátnemu štýlu odovzdávania znalostí a tiež tanečným predstaveniam, ktoré skutočne stelesňujú prekrásnu harmóniu medzi vonkajšou formou a duchovným obsahom. Jej rozsiahly tréning foriem súčasného tanca a liečebného umenia ako aj Tradícia Tancov Odissi Chrámu, Sufíjská tradícia a Tanec Hodvábnej Cesty, putovanie cestami cigánskych predkov a mnohé ďalšie cez ňu prinášajú múdrosť pradávnych tanečných rituálov a cez celostný pohľad sú zamerané na to aby viedli stále viac ľudí k spojeniu s ich božskými schopnosťami. Zola vedie kurzy v jej tanečnej škole: Chrám Tanca v Izraeli, vedie Zbor Rituálnych Tancov El Ha´Ela a cestuje po celom svete kde vedie semináre, workshopy a je sprievodkyňou zážitkových kurzov. Ponúka tiež možnosť hlbšieho ponoru do jej učenia (vo forme jeden až dvoch mesačných intenzívnych workshopov, napríklad v Indii – Goa) pre všetkých, ktorí majú záujem urobiť z tohto umenia súčasť svojho spôsobu života. Pre viac informácii navštívte stránku: www.zoladubnikova.com alebo fb: holistic dance training

Seminár VOLANIE SRDCA sa uskutoční v prekrásnom prostredí vrchov Poľany pri Cinobani v centre Lovinka. Viac informácií o centre:www.lovinka.sk

Seminár začne v stredu 12/07/2017 o 18:00 a končiť bude v nedeľu 16/07/2017 o 14:00 obedom.
Cena semináru: pri prihásení do 30/04/2017 – 450 €
pri prihlásení od 01/05/2017 – 500 €
Cena zahrňuje: lektorné, prenocovanie na 4 noci, kompletnú plnohodnotnú vegetariánsku stravu (raňajky, obed, večera + pitný režim). Strava začína štvrtok raňajkami.
Prihlasovať sa môžete mailom na: kurzy@soulart.sk

!!! ENGLISH VERSION !!!

CALL OF THE HEART- A Holistic Dance Language Journey with Zola Dubnikova in Slovakia, an intense 4-day retreat in the womb of beautiful Slovakian mountain area:

Is a dance journey fusing contemporary body science, movement energetic, breath, ritual, and mystical eastern dance practices drawn across time and worlds. We combine inner practices, powerful movement sequences, and innovative sacred movement. We take a journey to open our hearts, connect to our pelvis, to the earth and to breath/voice. We release blocked energy and build inner power. These powerful movement practices open the body and the heart to deep softness, grace and potent strength. Though a combination of slowed inner listening, breath/sound work, focused practice, and liberating trance-inducing movement, we bring our prayers to the physical world, planting the seeds of our dreams, our deepest missions, within every cell of our bodies.

In this dance journey, we feast upon heart opening movements inspired by Sufi mysticism, Classical Persian movement, whirling meditations inspired by dervishes across worlds, and contemporary sacred dance. Practices to connect deeper into our core and root into the earth give us the freedom to ground, to release, to “fly” and to make our movement offerings of love. All of these practices are intended to guide us in abandoning our egos in the spirit of Sufi tradition; allowing us “to be danced or to let the dance come through. By dancing from the heart, we remember divine love; By listening with ears of devotion, we nourish the soul.

Holistic Dance Language:
Although Zola’s work is deeply informed by years of immersion into cultural traditional dance forms, all of her offerings contain a language beyond culture and time ~ Pleasurable embodiment, diverse physicality, subtle body language, ritual movement and inner alchemy are the main elements of the holistic dance language curriculum. Informed by ancient tradition, seeped in contemporary somatic/body science, infused with movement medicine and immersed in sacred dance inspired across time and worlds, the practices revive our hidden (forgotten) abilities, creating pathways of remembrance in the body. Through the practices, we have the power of complete metamorphosis and enhanced communication at our fingertips.

About Zola:
Zola Dubnikova bridges sacred dance, movement medicine, contemporary body science, masterful form, somatic awareness and ritual through her unique approach which she calls the “Holistic Dance Language.” Her extensive background fused with absolute devotion to the pursuit of dance as an ecstatic, spiritual experience, has birthed a unique style of both teaching & performing – which embodies the marriage between form and spirit. Her style brings forth the wisdom of ancient dance ritual and healing movement practices through a holistic lens intended to guide more people in accessing their untapped capabilities. Zola tours throughout the world to offer workshops/seminars, give performances & guide experiences. She also offers extended immersions (one- two months retreats e.g. in India – Goa) for those interested in making these practices a way of life. For more information: www.zoladubnikova.com or fb: holistic dance training

The retreat CALL OF THE HEART will take place in a wonderful retreat centre in the forest land of Polana next to Cinobana in the middle of Slovakia. More information about centre: www.lovinka.sk. The transfer from capital city of Slovakia, Bratislava to this centre is very easily organisable and we will manage it individually with each of you after your reservation. Please let us know where you fly to, or where you arrive as the closest destination to this place.

The retreat will start on Wednesday 12th July 2017 at 18:00 and will finish on Sunday 16th July 2017 at 14:00 by lunch.

Price of the retreat: if applied till 30/04/2017 – 450 €
if applied on 01/05/2017 and later – 500 €
The price includes: lectures with Zola Dubnikova, overnight for 4 nights in common rooms and wooden houses, full vegetarian board (breakfast, lunch and dinner + water). The full board starts on Thursday with breakfast.
Please send your reservation by mail to: kurzy@soulart.sk